Nahoru
Domů Aktuálně Info činnost Došlá pošta Fotogalerie 

Myslivecký spolek Háj
Osice

IČO: 01806653
503 27 Syrovátka 69

Zpět

Došlá pošta

05|09
2019

Myslivecká akce v Libčanech.

28.9.2019 se koná od 14.00 hod. Svatohubertská mše s následnou společnou veselicí s cimbálovou muzikou a hudbou Jiřího Peška v hospodě U Bohouše.
28|01
2019

Kynologické akce

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2019

 

Datum: název místo poznámka

20. 04. 2019 jarní svod

11 .05.2019 ZV

15. 06.2019 norování

13. 07. 2019 ZVP

27. 07. 2019 ZVVZ

10. 08. 2019 Lesní zkoušky ohařů

24. 08. 2019 Lesní zkoušky ostatní

07. 09. 2019 I. PZ ohařů a ostatních

21. 09. 2019 II. PZ ohařů a ostatních

5-6. 10. 2019 VZ ohařů

19.10. 2019 BZ a ostatní plemena

02. 11.2019 Podzimní zkoušky barvářů

Vypracoval: Mgr. Šedivka Michal

Člen Rady OMS HK – předseda kynologické komise

 

Zapsal: R. Podolský

Zpracoval: Ing. František FROLA

 

Datum: 25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha oběžníku č. 1/2019

 

 

28|01
2019

Hodnocení trofejí

Na základě pověření Magistrátu města Hradec Králové a Městského úřadu Nový Bydžov, odborů životního prostředí, jako orgánů státní správy, byl Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pověřen konáním chovatelské přeh

Všem Mysliveckým spolkům a honitbám

na okrese Hradec Králové

k rukám mysliveckého hospodáře

 

Na základě pověření Magistrátu města Hradec Králové a Městského úřadu Nový Bydžov, odborů životního prostředí, jako orgánů státní správy, byl Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pověřen konáním chovatelské přeh

lídky a hodnocení trofejí ulovené zvěře spárkaté v hosodářském roce 2018.

Sdělujeme Vám touto cestou, že přebírka trofejí proběhne ve středu 3.4 2019 od 18 do 20 hodin v kulturním domě v Nechanicích. Trofeje odevzdejte v pevném obalu (nejlépe přepravka), řádně označené názvem MS a názvem honitby, jménem střelce, datem ulovení zvěře, váhou a odhadem věku.

Pokud byly v hodnoceném hospodářském roce uloveny medailové trofeje kňourů a šelem, tyto v uvedeném termínu odevzdejte také, řádně označené.

Chovatelská přehlídka proběhne v termínu 5.4. -7. 4. 2019 a to PA od 8,00 hodin do 17,00 hodin SO 8,00 do 19,00 a v NE od 8,00-14,00 hodin. V sobotu 6. 4. 2016 proběhne od 14,00 přednáška pana Dr. Et Ing. Petra Marady na téma: „Správná praxe hospodaření v zemědělské krajině pro podporu úživnosti a pohody existence živočichů, včetně zvěře „.

Trofeje po výstavě si odeberete zpět v neděli 7.04.2019 v čase od 14,30-15,00 hodin.

Upozorňujeme, že termíny přebírky a pak zpětné odebrání trofejí je nutno dodržet, jelikož odvoz panelů a vyklizení prostor je časově vázáno na nájemní smlouvu. Děkujeme za pochopení a dodržení těchto pokynů.

Po dobu konání chovatelské přehlídky je zajištěno parkování v přilehlých prostorách.

Podáváme Vám tyto informace a zůstáváme s pozdravem

Myslivosti a zvěři zdar“

 

 

MUDr. František Hošek, v. r. Ing. Stanislav Neuman, v. r.

předseda myslivecké komise OMS HK předseda OMS HK

 

 

 


 

 

MUDr. František Hošek, v. r. Ing. Stanislav Neuman, v. r.

předseda myslivecké komise OMS HK předseda OMS HK

 

 

 

Vyřizuje: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK

28|01
2019

Lov prasat

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky Čl. 1 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků, c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení, e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J, f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně. Toto ustanovení se nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. Čl. 2 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště. str. 2 z 3 Čl. 3 Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady. Čl. 4 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje ke zhotovení loveckých trofejí dovážet těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře, pokud byla ulovena v zemích, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění. Čl. 5 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje odesílat živá prasata divoká z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí. Čl. 6 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje používat v chovech prasat seno a slámu, která pochází ze zemí, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění. Čl. 7 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Čl. 8 Společná a závěrečná ustanovení (1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. (2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy. str. 3 z 3 (3) Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/084885-G ze dne 13. 7. 2017 ve znění nařízení Státní veterinární správy čj. S
28|01
2019

Memoriál R. Kristla

MKU – MKJ A KLUB CHOVATEL JEZEVÍK VE SPOLUPRÁCI S MS BYSTICE – HNVEVES A MS BYSTICE - TEBNOUŠEVES SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA 25. RONÍK MEMORIÁLU RUDOLFA KRISTLA 16. - 18 . srpna 2019 se zadáním titulu CACIT, res.CACIT, CACT, res. CACT okres HRADEC KRÁLOVÉ, více na www. KCHJ.cz
28|01
2019

Oběžník OMS

OBĚŽNÍK č. 1- 2019

 

Datum vydání: 25.01.2019

Datum rozeslání: 28.01.2019

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu Hradec Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 14.01.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o těchto skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2018 nezaplatily členský příspěvek (pojištění u Halali) mohou tak učinit do 31.01.2019 aniž bude nutné ve smyslu směrnice nově vyplnit přihlášku do ČMMJ.

2.) Rada OMS HK oznamuje, že z účinností od 1.01.2019 nystoupil do zaměstnaneckého poměru na pozici „jednateol OMS HK“ Ing. František Frola místo R. Podolského, který podal k 31.12.2018 písemnou výpověď. Služební kontaktní telefon zůstává nezměněn. Úřední hodiny kanceláře jsou tyto:

Pondělí: 8.oo – 17.oo hodin

Středa: 8.oo – 17.oo hodin

Čtvrtek 8.oo – 15.oo hodin

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2018/2019 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: 22. března 2019

Náhradní zkušební termín: 29. března.2019

Opravný termín: 3. Května 2019

Na OMS HK je registrováno celkem 10 uchazečů o zkoušku z myslivosti. Rada OMS HK informuje, že budou postaveny 2 senáty ve spolupráci s OMS Pardubice.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů.

4.) Rada OMS HK informuje, že k datu 25.01.2019 je přihlášeno do kurzu ke zkoušce z mnyslivosti školní rok 2019/2020 celkem 7 uchazečů. Vzhledem k tomu, že kurz bude zahájen přednáškami od 1.02.2019, je možné se ještě do tohoto běhu přihlašovat v kanceláři OMS HK. Podmínky finanční a věcné se nemění (jak jste byli informováni v oběžníku č. 2/2018).

5.) Rada OMS HK informuje, že zasedání Rady v I. pololetí roku 2019 bude v těchto termínech: 11.02.; 11.03.; 8.04.; 13.5. a 10.06. Vzhledem k úkolům a podávaným hlášením a žádostem je nutné směřovat tyto k jednotlivým datům zasedání, aby byly včas projednány.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2018 bude v termínu 5.04 – 7.04.2019 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce se dočtete v příloze oběžníku. Myslivečtí hospodáři po lini státní správy obdrželi pokyn Magistrátu města HK, odboru ŽP, č.j. MMHK/008661/2019/ŽP/Hlav. Rozhodnutí o pořádání „Chovatelské přehlídky trofejí“, jejímž uspořádáním pověřil Magistrát města HK, č.j.: MMHK/010242/2019/ŽP/Hlav; OMS HK a ustanovil hodnotitelskou komisi, již předsedá MUDr. František HOŠEK – předseda myslivecké komise OMS HK.

7.) plán kynologických akcí je obsahem další přílohy tohoto oběžníku.

8.) Rada OMS HK informuje, že k datu 14.01.2019 abdikoval na člena Rady JUDr. Karel Krejča – předseda střelecké komise Rady. Na příštím zasedání Rada bude kooptovat nového člena Rady. Vyzývá MS k podávání návrhů na obsazení této funkce.

9.) Rada OMS HK oznamuje, že i letos bude pořádat Krajskou koordinační radu všech OMS v Královéhradeckém kraji.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v termínu 29.07. až 11.08.2019. OMS HK požádal KÚ KHK o dotaci na realizaci tohoto záměru.

11.) Rada OMS HK ž á d á MS, aby v termínu do 15.03.2019 předkládali do kanceláře OMS HK návrhy na myslivecká vyznamenání všech stupňů a také na „Čestné uznání“ a „Vyznamenání za zásluhy“. Připomínáme, že návrhy musí spňovat podmínky směrnice o udělování vyznamenání. Mezi jednotlivými stupni musí být odestup 5-ti let a návrh na věrnostní medaily až po 30-ti letech členství v ČMMJ.

12.) Rada OMS HK informuje, že dne 1.02.2019 pořádá tradiční myslivecký ples ve Smiřicích v Kulturním domě „DVORANA“. Vstupné 200,- Kč/osoba. Začátek ve 20.oo hodin. Pokud některé MS by chtělo přispět věcným darem do soutěže o věcné ceny, nechť nahlásí tuto skutečnost Jaroslavu Lhotákovi, předsedovi Kulturní a osvětové komise, telefon: 721 333 924. Již nyní za jakýkoliv dar děkujeme.

13.) Rada OMS HK informuje že k datu 31.12.2018 bylo registrováno u OMS HK 640 členů ČMMJ z.s. K datu vydání oběžníku je to 671 členů

14.) Myslivecký spolek „SVORNOST“ Chudeřice přijímá závazné objednávky na kachňta kychny divoké březňačky pro rok 2019. Budou distribuovány ve stáří 7-8 týdnů. Budou očkovaná proti „botulinu“. Kontaktní osoba: Jaroslav Lhoták tel.: 721 333 924 nebo e-mail: jaroslav.lhotak(a)gmail(,)com.

15.) OMS HK obdržel pozvánku na seminář s názvem „Tradice a současnost v myslivosti“ XXIV ročník, který pořádá Řád svatého Huberta dne 29.03.2019. Podrobnosti viz příloha.

16. V příloze naleznete „Nařízení státní veterinární správy“ č.j.: SVS/2018/127866-G ze dne 26.10.2018 o „Zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky“.

17. V příloze naleznete pozvánku na 25. Ročník Memoriálu Rudolfa Kristla (Klub chovatelů jezevčíků). Akce se bude konat 16-18.08. 2018.

 

Rada OMS HK ž á d á ty, kteří tento oběžník č. 1-2019 obdrží, aby informovali všechny své členy s jeho obsahem !!!

 

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

 

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

 

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

 

Přílohy: 1 - dopis předsedy myslivecké komise MUDr. F. Hoška (Hodnocení trofejí)

2- plán kynologických akcí na rok 2019 – předseda kyn. komise Mgr. M. Šedivka

3 – pozvánka na 25. Ročník memoriálu R. Kristla

4 – nařízení SVS č.j. SVS/2018/127866-G z 26.10.2018

5 - pozvánka na seminář ŘsH „Tradice a současnost v myslivosti“

 

21|11
2018

Oběžník OMS poslední část

14) Žádáme všechny členy OMS HK, aby si včas uhradili členské příspěvky a nenechávali platby až na závěr roku! Od 20.12.2018 do 2.1.2019 bude kancelář OMS uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Členské příspěvky je možné hradit i bezhotovostně, a to opět do 20.12.(v tento den musí být prostředky na účtu OMSu), aby bylo možné zaslané platby zaúčtovat do SW Diana a odeslat plátcům členské průkazy s potvrzením přijetí platby! Kdo nemá uhrazené a zaevidované příspěvky do 31.12. běžného roku na rok následující, pozbývá automaticky členství v ČMMJ a není pojištěn! Hraďte prosím dle ceníku platného od 1.10.2018. (přikládáme). Č.ú. 260 100 7194 / 2010 , var.s. = rodné číslo člena. Pokud chcete hradit příspěvky hromadně, můžete na kanceláři vyžádat přehled všech uhrazených příspěvků za spolek. 15) V kanceláři OMSu jsou k dispozici nástěnné a stolní kalendáře, pasovací listy, gratulační listy, pozvánky na hony apod. Při větším odběru volejte předem.
21|11
2018

Oběžník OMS 4.část

10) Střelecká komise při OMS HK s ohledem na poslední události v ČR a na Slovensku, kdy došlo min. v 5 případech k usmrcení nebo vážnému poranění účastníků společných podzimních honů a naháněk, důrazně apeluje na všechny spolky v okrese, aby maximálně dodržovaly na svých akcích všechna předepsaná pravidla bezpečnosti a doporučuje vedoucím lovu, aby všechny účastníky lovu vždy upozornili na nutnost bezpečného zacházení se zbraní a vyžadovali používání reflexních doplňků na oblečení při lovu!! 11) Střelecká komise při OMS HK upozorňuje majitele střelnic, že je nařízeno mít na každé oficiální střelecké akci rozhodčího s platným průkazem ČMMJ nebo Českého střeleckého svazu! 12) Dne 10.10.2018 se zúčastnili předseda OMS HK Ing.Neuman a jednatel p.Podolský setkání se zástupci vedení ČMMJ Praha a vedení pojišťovny Halali v Kostelci nad Černými lesy. Bližší indormace k tématu přinesl časopis Myslivost 11/2018 na str.10-11. 13) Dne 23.10. se uskutečnila na OMS HK schůzka zástupců kynologických komisí okresů VČ. Dne 29.10. proběhlo jednání členů kynologické komise při OMS HK a rozhodčích lovecké kynologie z okresu HK. K 31.10. byl následně odeslán na ČMMJ plán kynologických akcí na r.2019, který bude zveřeněn po jeho schválení na webu.
21|11
2018

Oběžník OMS 3.část

5) V říjnu 2018 se při OMS HK uskutečnily zkoušky mysliveckých hospodářů, 4 zájemci uspěli, 1 zájemce bude zkoušku z 1 předmětu opakovat. Opravná zkouška se koná 26.11.2018. 6) Žádáme spolky, aby předkládaly do 31.1.2019 na sekretariát návrhy na myslivecká vyznamenání pro své členy ke schválení (II., III., čestné uznání, věrnostní medaile) – formuláře a směrnice jsou na webu OMS. Věrnostní medaile – žádejte vždy až po 30letech nepřetržitého členství v ČMMJ, mezi jednotlivými stupni nutno dodržet minimální lhůtu 5let. 7) Chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře v okrese Hradec Králové za r.2018 se uskuteční v KD Nechanice. Program: 3.4.2019 instalace stojanů a převzetí trofejí, 4.4. hodnocení, 5.-7.4. výstava trofejí. 7.4. též demontáž výstavy a vrácení trofejí. 6.4. od 14.00 hod je v plánu odborná přednáška – téma bude upřesněno později. Žádáme myslivecké hospodáře o zaslání hlášenky odlovu srnčí trofejové zvěře za rok 2018. 8) Srdečně zveme všechny myslivce a jejich rodiny i přátele na tradiční Myslivecký ples OMS Hradec Králové, který se uskuteční v pátek 1.2.2019 v KD Dvorana ve Smiřicích. Vstupenky možno rezervovat od 1.12.2018 v kanceláři OMSu, prodej vstupenek v lednu 2019. Plakát posíláme. 9) OMR OMS HK si dovoluje požádat všechny myslivecké spolky o dary do tomboly Mysliveckého plesu – zvěřinu je možné ukládat v chladicím boxu u p.Miloslava Pazderky – Smržov-tel.603 820 058, ostatní dary – kontaktujte telefonicky nebo emailem kancelář OMSu!
21|11
2018

Oběžník OMS 2.část

3) v příloze Vám zasíláme nařízení Státní veterinární správy ze dne 8. 11. 2018 vydané k zamezení šíření nákazy AMP. 4) V říjnu 2018 se při OMS HK uskutečnilo přeškolení prohlížitelů zvěřiny, kterého se zúčastnilo 59 osob z okresu Hradec Králové a dalších přilehlých OMSů. Účastníci školení obdrží průkazy s platností 5let, které jim zašle VFÚ Brno.
21|11
2018

Oběžník OMS 1.část

Vážení myslivci, myslivecká rada OMS Hradec Králové se sešla na svém jednání dne 12.11.2018 a v návaznosti na to Vám zasíláme Oběžník č. 2-2018 s následujícími informacemi a pokyny. Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při jejich naplnění a o rozšíření informací mezi Vaše členy! : 1) Ve středu 5.12.2018 pořádá OMS HK ve spolupráci s ČMMJ Praha a OMS Trutnov na Gymnáziu v Hořicích školení odhadu a stanovení věku ulovené zvěře. Školitel Mgr.Vladimír Bádr, Ph.D. Cena školení pro členy ČMMJ 300,-Kč. Podrobnosti již spolky obdržely dříve. Vyplněné přihlášky můžete zasílat na kancelář jednatele. 2) Oznamujeme Vám , že v lednu-březnu 2019 bude při OMS Hradec Králové v probíhat kurz o 1.lovecký lístek. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OMSu. Kurz o 1.lovecký lístek bude zahájen v lednu 2018, když se vždy v pracovní dny (čtvrtek a pátek 16-19.30hod) budou adepti scházet v zasedací místnosti v budově OMSu HK v ulici Všehrdova. /rozpis přednášek bude umístěn na webu, celkem 14lekcí/ Přihlášky do kurzu resp. do ČMMJ je třeba doručit nejpozději do 15.12. do kanceláře OMSu spolu s dokladem o úhradě nebo uhradit hotově a přihlášku vyplnit v kanceláři OMSu.. Cena kurzu : 6.500,-Kč, pro členy ČMMJ sleva 2.000,-Kč Cena za vstup do ČMMJ: 100,-Kč Roční členský příspěvek pro členy ČMMJ: 1000,-Kč, student 650,-Kč při doložení potvrzení o studiu. Cena platí pro kategorii pojištění Minimum. Pozn.: V ceně kurzu je pro každého adepta připravena kniha Myslivecké penzum s výukovým DVD (běžná cena 990,-Kč) a poukázky na zboží. V případě, že adept bude ústní zkoušku opakovat u opravné zkoušky, bude mu účtován administrativní poplatek 1000,-Kč! Člen ČMMJ může mj. čerpat slevu při úhradě zkoušek psů, účastnit se seminářů atp.
21|11
2018

Prodejní výstava nožů

V Hradci Králové se dne 16.12.2018 koná od 9.00- 17.00 hod. výstava nožů v galerii Artyčok,                Karla IV. 493.
08|11
2018

Školení.

Vážení myslivci,

okresní myslivecký spolek Hradec Králové ve spolupráci s OMS Trutnov a ČMMJ Praha Vás tímto zve na 

Školení odhadu a stanovení věku ulovené zvěře

Termín školení: středa 5.12.2018 - 9.00 hod (předpoklad do 17.00hod)

Místo školení : Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola
                        Riegrova 1403, 508 01 Hořice

 

školitel: Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.

za OMS HK bude mít akci na starost Ing.Stanislav Neuman, předseda OMS

Školení se mohou zúčastnit členové ČMMJ i ostatní zájemci. OMR doporučuje účast především členům hodnotitelské komise, kteří v r. 2017 absolvovali předchozí školení v Trutnově.

Cena : pro nečleny ČMMJ 2000,- Kč, pro členy ČMMJ dotovaná cena 300,-Kč/os.

Způsob platby v hotovosti v místě školení

Účastníci školení obdrží na školení knihu Odhad a přesné stanovení věku ulovené zvěře /běžná cena v knihkupectví Myslivost 399,-Kč/ - autor Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D. a následně po absolvování školení též certifikát hodnotitele prostřednictvím OMS HK.

Obratem se můžete hlásit elektronicky nebo osobně v úřední dny Po, St, Čt v kanceláři OMS Hradec Králové - kontakty uvedeny níže! Kapacita školení 50 osob. Občerstvení zajištěno v případě včasného objednání předem, hradí si každý sám.  Přikládám formulář přihlášky.

Při přihlášení uveďte Vašeho jméno a příjmení , poštovní adresu , datum narození a telefonický resp.emailový kontakt.

Pozn.: 

Svým přihlášením dává účastník školení souhlas OMS HK s ukládáním jeho osobních dat a využitím případné foto a videodokumentace ze školení v jeho materiálech a na webu OMS Hradec Králové dle pravidel GDPR k uchování osobních údajů .   

 

S pozdravem "Myslivosti zdar!"

Radomír Podolský 

-- 
24|09
2018

Školení prohlížitelů zvěřiny.

Další školení proškolených osob k vyšetření těla

ulovené volně žijící zvěře

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na další školení, které navazuje na počáteční specializované školení organizované na základě veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění, kterým je stanovena odborná způsobilost k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře. Školení je organizováno ve spolupráci Okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty (OMS ČMMJ) a VFU Brno

 

Termín a místo konání:

 

 

Další školení k ověření znalostí je jednodenní v rozsahu 8 výukových hodin, zakončené opět testem.

16. října 2018, Hradec Králové – Restaurace U Švagerků-adresa Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové (vedle sídla OMS HK)

 

 

2 500 Kč – pro první pokračování po pětileté platnosti

2 000 Kč - pro druhé a další pokračování

splatných v hotovosti při zahájení školení. Školení je jednodenní, účastník obdrží výukové materiály. V ceně je školení, oběd, pronájem sálu a náklady organizátora.

 

Přihlášení:

Závaznou přihlášku k evidenci zájemců o školení zašlete na adresu ČMMJ, z.s., OMS Hradec Králové , Všehrdova 194/6, 500 02do 27. září 2018.

Při registraci účastník předloží:

- průkazové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a číslem průkazu proškolené osoby (nebo datem narození)

 

Další školení je nezbytné absolvovat ještě před vypršením platnosti průkazu proškolené osoby až 1 rok bez zkrácení platnosti průkazu, výjimečně lze tolerovat do 2 měsíců po skončení platnosti.

Program školení a studijní materiály obdržíte při registraci. Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) obdrží absolvent cca za měsíc průkaz proškolené osoby s platností na dalších 5 let.

 

V případě potřeby obdržíte informace na ČMMJ, z.s., OMS Hradec Králové tel: 602277780, e-mail:omshk(a)volny(,)cz, případně ICV VFU Brno, MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., tel.: 541 562 094, e-mail: bartoskovaa(a)vfu(,)cz, www.vfu.cz

 

V Hradci Králové dne 20.9.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zašlete elektronicky na adresu: ČMMJ, z.s., OMS Hradec Králové, Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové

e-mail : omshk(a)volny(,)cz

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Přihlašujisezávazněk evidenci zájemcůodalší školeník ověření znalostí proškolených osob způsobilých k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře (prohlížitelů zvěřiny, jimž končí po 5 letech platnost průkazu proškolené osoby)

 

Termín školení: 16. října 2018,
Restaurace U Švagerků , Všehrdova 194/6, 500 02 od 9.00 hodin v zasedacím sále (od 8.00 prezence účastníků) /v budově sídla OMS Hradec Králové/

 

Vyplňte pozorně a čitelně!

Jméno, příjmení, titul (y) ...............................................................................................

 

Číslo průkazu proškolené osoby……………………………………………………………………………………

 

Datum vzniku platnosti 1. průkazu proškolené osoby (alespoň rok)…………………………………

 

Počet absolvování dalších školení k prodloužení platnosti…………………………….…………………..

 

 

Datum narození ............................... Místo narození ..................................................

 

Adresa bydliště (doručovací adresa):

 

Ulice,číslo ....................................................................................................................

 

Město .................................................................................... PSČ ............................

 

Tel. .............................. Mobil ............................. E-mail ...........................................

Beru na vědomí, že cena školení

- pro první pokračování po pětileté platnosti - je stanovena ve výši 2 500 Kč

- pro druhé a další pokračování po desetileté a další platnosti - je stanovena ve výši 2000 Kč. Cena je splatná při registraci před zahájením školení; rovněž při registraci předložím průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm, označené jménem a číslem průkazu proškolené osoby.

 

 

Datum : Podpis:

 

 

 

Já ……………………………………..……………………….(jméno, příjmení, titul) dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno, Státní veterinární správy a ČMMJ, z.s., OMS Hradec Králové na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR.

 

Datum: Podpis:

 

 

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete co nejdříve. Přihlášky evidujeme podle data doručení.

Pro dalšího zájemce pořiďte prosím kopii závazné přihlášky!

 

06|09
2018

Svatohubertské slavnosti v Libčanech.

Svarohubertské slavnosti v Libčanech se konají 15.9.2018 v kostele Nanebevzetí pany Marie
od 14.45 hod.
06|09
2018

Dožínky

Královéhradecké krajské dožínky se konají ve dnech 14.-15.9.2018 v okolí koupaliště Flošna a Všesportovního stadionu v Malšovicích. Výzva od OMS- kdo se chcete zúčastnit se svým psem, budete vítáni- je zde ukázka loveckých plemen, výcviku apod.
06|09
2018

Zemřel Martin Loufek

Zemřel pan Martin Loufek, dlouholetý člen ČMMJ při OMS Rychnov nad Kněžnou. Pohřeb se koná 
7.9.2018 od 12.00 hod. v obřadní síni v Týništi n.o.
06|09
2018

Členský příspěvek ČMMJ

Změna výše členského příspěvku na rok 2019.

Základní 1000 Kč, důchodci 540 Kč.

Kdo však zaplatí do 30.9. příspěvky až do roku 2021, tak platí starou výši, tzn. 800 Kč a 500 kč.
12|07
2018

Myslivecké slavnosti

V sobotu 14.7.2018 od 12.00 hod. v areáluMS Chudeřice.
Svatohubertská mše v kostele ve Staré Vodě od 11.00 hod.
28|06
2018

O Pohár Stanislava Vojnara

Sobota 14.7.2018, sraz 7.30 hod. u Třesického rybníka,  Kosičky.
Načíst další novinky